COVID-19 संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति- बैठकको निर्णयहरुः

मितिः२०७६/१२/११

निर्णयहरुः

  • COVID-19 विश्व महामारीकोवर्तमानअवस्थामानेपालमारहेकाविदेशीनागरिकहरुकोसुरक्षानेपालसरकारलेगरिरहेकोहुँदाविदेशमारहेकानेपालीनागरिकहरुलाईसम्बन्धितमुलुकहरुबाटसुरक्षाव्यवस्थामिलाइआफुरहेबसेकोमुलुकछोड्नुपर्नेअवस्थाआउननदिनकुटनैतिकमाध्यमबाटअनुरोधगर्ने।साथै, विदेशमारहेकासम्पूर्णनेपालीनागरिकहरुलाईआफुरहेकोमुलुकमासुरक्षितरसंयमितरुपमारहनबस्नआव्हानगर्ने।विदेशस्थितनेपालीनियोगहरुलेविदेशमारहेकानेपालीनागरिकहरुकोलागिनियमितसूचनाप्रवाहगरीनेपालसरकारकोनिर्णयरचालेकाकदमहरुकोबारेमाअवगतगराउने।
  • नेपालसरकारमन्त्रिपरिषद्कोमिति२०७६।१२।०९कोनिर्णयानुसारमिति२०७६।१२।११गतेबिहान६बजेदेखिलागुहुनेगरीनेपालकोअन्तर्राष्ट्रियसीमानाकाहरुबाटआवागमनस्थगनगरेपछियसअघिनेपालतर्फयात्राआरम्भगरीविभिन्नस्थलगतसीमानाकाहरुमाआइपुगीअलपत्रपरेकानेपालीनागरिकहरुलाईएकपटककोलागिनेपालप्रवेशगर्नअनुमतिदिने।यसरीप्रवेशहुनेव्यक्तिहरुकोअनिवार्यरुपमास्वास्थ्यजाँच(Health Screening)गरीकम्तिमा१४दिनक्वारेन्टाइनमारहनेव्यवस्थासम्बन्धितप्रदेशसरकाररस्थानीयतहलेमिलाउने।
  • विपिकोइरालास्वास्थ्यविज्ञानप्रतिष्ठान-धरान, पोखरास्वास्थ्यविज्ञानप्रतिष्ठान-पोखरारभेरीअस्पताल-नेपालगंजकाप्रयोगशालाहरुमाCOVID-19 Testing कोकार्ययथाशीघ्रसुरुगर्ने।यसकालागिआवश्यकपरीक्षणसामग्रीरतालिमकोव्यवस्थास्वास्थ्यतथाजनसंख्यामन्त्रालयलेमिलाउने।तीस्थानहरुमाप्रयोगशालापरीक्षणसेवासंचालननभएसम्मकालागिविराटनगररनेपालगंजबाटSwab संकलनगरीहवाइमार्गबाटकाठमाण्डौल्याउनेव्यवस्थास्वास्थ्यतथाजनसंख्यामन्त्रालयकोसमन्वयमासंस्कृति, पर्यटनतथानागरिकउड्डयनमन्त्रालयलेगर्ने।
  • नेपालमाCOVID-19कोसंक्रमणरोकथाम, नियन्त्रणरउपचारकालागिअत्यावश्यकऔषधि, उपकरणतथाचिकित्सासामग्रीहरुमित्रराष्ट्रचीनरभारतबाटशीघ्रल्याउनेव्यवस्थाकालागिपरराष्ट्रमन्त्रालयलेसमन्वयगर्ने।
  • संक्रमणकोरोकथामनियन्त्रणरउपचारकालागिअत्यावश्यकहुनेऔषधि, उपकरणरउपचारकासामग्रीकोशीघ्रआपूर्तिगर्नस्वास्थ्यसेवाविभागलेआजैपुनःसार्वजनिकसूचनाजारीगर्ने।यससम्बन्धिविषयमासंभावितआपूर्तिकर्तासंगभोलिनैछलफलगरीत्यस्तासामग्रीकोआपूर्ति२०७६।१२।१५भित्रगर्नेव्यवस्थामिलाउने।आपूर्तिगरिनेत्यस्तासामग्रीकोढुवानीगर्नकुनैसमस्यादेखिएमानेपालसरकारलेसोकोव्यवस्थामिलाउने।
  • सवारीआवागमनकोहकमाकुटनीतिकउन्मुक्तितथासुविधाप्राप्तनियोग, व्यक्तितथासंघसंस्थाहरुलाईछुटदिने।साथै,प्रेसपासप्राप्तगरेकासंचारकर्मीतथास्वास्थ्यसेवामाखटिएकाचिकित्सक, नर्स, फर्मासिष्ट, प्रयोगशालामाकामगर्नेप्राविधिक, औषधिउत्पादनढुवानीरविक्रिवितरणमासंलग्नहुनेजनशक्तिलगायतस्वास्थ्यउपचारमासंलग्नसबैलाईनिजकोपरिचयपत्रकोआधारमाआवतजावतगर्नदिने।
  • कोरोनासंक्रमणकोरोकथाम, नियन्त्रणरउपचारकोलागिसहयोगपुर्‍याउननेपालसरकारले“कोरोनासंक्रमणरोकथाम, नियन्त्रणरउपचारकोष”स्थापनागरिसकेकोसन्दर्भमासोहिप्रयोजनकालागिअन्यकुनैनिकायवासंघसंस्थालेछुट्टैकोषस्थापनानगर्ने।यदिछुट्टैकोषखडागरिसकेकोभएमात्यस्तोकोषमाआफुमातहतकासंघसंस्थातथाव्यक्तिबाटमात्ररकमजम्मागर्ने।यसरीजम्माभएकोरकमप्रत्येकहप्तानेपालसरकारलेस्थापनागरेकोकोषकोराष्ट्रियवाणिज्यबैंकमारहेकोखातानं. १९६०००००११०१माअनिवार्यरुपमाजम्मागर्ने।यसकोजानकारीसार्वजनिकसूचनाजारीगरीसबैलाईदिने।
  • नोभलकोरोनारोगरोकथामतथानियन्त्रणउच्चस्तरीयसमन्वयसमितिकोसचिवालयप्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषद्कोकार्यालयमारहेकोछ।यससम्बन्धमासमितिबाटभएकानिर्णयहरुरयससम्बन्धीविषयमाकुनैसल्लाह, सुझाववाजानकारीलिन / दिनरनेपालसरकारलेस्थापनागरेको“कोरोनासंक्रमणरोकथाम, नियन्त्रणरउपचारकोष”मारकमजम्मागर्नसमन्वयसमितिकासचिवएवंप्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषद्कोकार्यालयकासचिवश्रीनारायणप्रसादविडारी(९८४८५९४९८३)लाईसम्पर्कगर्नसार्वजनिकसूचनाजारीगर्ने।
Facebook Comments